Hotline: 0984.795.198       Email: dongytruongxuanduong@gmail.com     

BẢO MẬT THÔNG TIN ,
BẢO MẬT THÔNG TIN

 www.Thaoduocquy.vn cam kết s bo mt nhng thông tin mang tính riêng tư ca khách hàng. Quý khách vui lòng đc bn “Chính sách bo mt” dưới đây đ hiu hơn nhng cam kết mà chúng tôi thc hin, nhm tôn trng và bo v quyn li ca người truy cp:

1. Thu thp thông tin cá nhân:

- Các thông tin thu thp thông qua website thaoduocquy.vn s giúp chúng tôi:

• H tr khách hàng khi mua sn ph
• Gii đáp thc mc khách hàng
• Cung cp cho bn thông tin mi nht trên Website ca chúng tôi
• Xem xét và nâng cp ni dung và giao din ca Website
• Thc hin các bn kho sát khách hàng
• Thc hin các hot đng qung bá liên quan đến các sn phm và dch v ca Thaoduocquy.vn.

- Đ truy cp và s dng mt s dch v ti www.Thaoduocquy.vn, quý khách có th s được yêu cu đăng ký vi chúng tôi thông tin cá nhân (Email, H tên, S ĐT liên lc…). Mi thông tin khai báo phi đm bo tính chính xác và hp pháp. www.Thaoduocquy.vn không chu mi trách nhim liên quan đến pháp lut ca thông tin khai báo.

- Chúng tôi cũng có th thu thp thông tin v s ln viếng thăm, bao gm s trang quý khách xem, slinks (liên kết) bn click và nhng thông tin khác liên quan đến vic kết ni đến www.Thaoduocquy.vn. Chúng tôi cũng thu thp các thông tin mà trình duyt Web (Browser) quý khách s dng mi khi truy cp vào website www.Thaoduocquy.vn, bao gm: đa ch IP, loi Browser, ngôn ng s dng, thi gian và nhng đa ch mà Browser truy xut đến.

2. S dng thông tin cá nhân:

- www.Thaoduocquy.vn thu thp và s dng thông tin cá nhân quý khách vi mc đích phù hp và hoàn toàn tuân th ni dung ca “Chính sách bo mt” này.

- Khi cn thiết, chúng tôi có th s dng nhng thông tin này đ liên h trc tiếp vi bn dưới các hình thc như: gi thư ng, đơn đt hàng, thư cơn, thông tin v k thut và bo mt, quý khách có thnhn được thư đnh kỳ cung cp thông tin sn phm, dch v mi, thông tin v các s kin sp ti hoc thông tin tuyn dng nếu quý khách đăng kí nhn email thông báo.

3. Chia s thông tin cá nhân:

- Ngoi tr các trường hp v S dng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết s không tiết l thông tin cá nhân bn ra ngoài.

- Trong mt s trường hp, chúng tôi có th thuê mt đơn v đc lp đ tiến hành các d án nghiên cu th trường và khi đó thông tin ca bn s được cung cp cho đơn v này đ tiến hành d án. Bên th ba này s b ràng buc bi mt tha thun v bo mt mà theo đó h ch được phép s dng nhng thông tin được cung cp cho mc đích hoàn thành d án.

- Chúng tôi có th tiết l hoc cung cp thông tin cá nhân ca bn trong các trường hp tht s cn thiết như sau: (a) khi có yêu cu ca các cơ quan pháp lut; (b) trong trường hp mà chúng tôi tin rng điu đó s giúp chúng tôi bo v quyn li chính đáng ca mình trước pháp lut; (c) tình hung khn cp và cn thiết đ bo v quyn an toàn cá nhân ca các thành viên www.Thaoduocquy.vn khác.

4. Truy xut thông tin cá nhân: 

- Bt c thi đim nào quý khách cũng có th truy cp và chnh sa nhng thông tin cá nhân ca mình theo các liên kết (website's links) thích hp mà chúng tôi cung cp.

5. Bo mt thông tin cá nhân:

- Khi bn gi thông tin cá nhân ca bn cho chúng tôi, bn đã đng ý vi các điu khon mà chúng tôi đã nêu  trên, www.Thaoduocquy.vn cam kết bo mt thông tin cá nhân ca quý khách bng mi cách thc có th. Chúng tôi s s dng nhiu công ngh bo mt thông tin khác nhau như: chun quc tếPCI, SSL,… nhm bo v thông tin này không b truy lc, s dng hoc tiết l ngoài ý mun.

- Tuy nhiên do hn chế v mt k thut, không mt d liu nào có th được truyn trên đường truyn internet mà có th được bo mt 100%. Do vy, chúng tôi không th đưa ra mt cam kết chc chn rng thông tin quý khách cung cp cho chúng tôi s được bo mt mt cách tuyt đi an toàn, và chúng tôi không th chu trách nhim trong trường hp có s truy cp trái phép thông tin cá nhân ca quý khách như các trường hp quý khách t ý chia s thông tin vi người khác…. Nếu quý khách không đng ý vi các điu khon như đã mô t  trên, Chúng tôi khuyên quý khách không nên gi thông tin đến cho chúng tôi.

- Vì vy, www.Thaoduocquy.vn cũng khuyến cáo quý khách nên bo mt các thông tin liên quan đến mt khu truy xut ca quý khách và không nên chia s vi bt kỳ người nào khác.

- Nếu s dng máy tính chung nhiu người, quý khách nên đăng xut, hoc thoát hết tt c ca sWebsite đang m.

6. S dng “Cookie”

- www.Thaoduocquy.vn dùng "Cookie" đ giúp cá nhân hóa và nâng cao ti đa hiu qu s dng thi gian trc tuyến ca quý khách.

- Mt cookie là mt file văn bn được đt trên đĩa cng ca bn bi mt máy ch ca trang web. Cookie không được dùng đ chy chương trình hay đưa virus vào máy tính ca quý khách. Cookie được chđnh vào máy tính ca quý khách và ch có th được đc bi mt máy ch trang web trên min được đưa ra cookie cho quý khách.

- Mt trong nhng mc đích ca Cookie là cung cp nhng tin ích đ tiết kim thi gian ca quý khách khi truy cp ti website www.Thaoduocquy.vn hoc viếng thăm website www.Thaoduocquy.vn ln na mà không cn đăng ký li thông tin sn có.

- Quý khách có th chp nhn hoc t chi dùng cookie. Hu hết nhng Browser t đng chp nhn cookie, nhưng quý khách có th thay đi nhng cài đt đ t chi tt c nhng cookie nếu quý khách thích. Tuy nhiên, nếu quý khách chn t chi cookie, điu đó có th gây cn tr và nh hưởng không tt đến mt s dch v và tính năng ph thuc vào cookie ti website www.Thaoduocquy.vn

7. Quy đnh v “Spam”:

- www.Thaoduocquy.vn thc s quan ngi đến vn nn Spam (thư rác), các Email gi mo danh tín chúng tôi gi đi. Do đó, www.Thaoduocquy.vn khng đnh ch gi Email đến quý khách khi và ch khi quý khách có đăng ký hoc s dng dch v t h thng ca chúng tôi.

- www.Thaoduocquy.vn cam kết không bán, thuê li hoc cho thuê email ca quý khách t bên th ba. Nếu quý khách vô tình nhn được Email không theo yêu cu t h thng chúng tôi do mt nguyên nhân ngoài ý mun, xin vui lòng nhn vào link t chi nhn Email này kèm theo, hoc thông báo trc tiếp đến ban qun tr Website.

8. Thay đi v chính sách:

- Chúng tôi hoàn toàn có th thay đi ni dung trong trang này mà không cn phi thông báo trước, đphù hp vi các nhu cu ca www.Thaoduocquy.vn cũng như nhu cu và s phn hi t khách hàng nếu có. Khi cp nht ni dung chính sách này, chúng tôi s chnh sa li thi gian “Cp nht ln cui” bên dưới.

- Ni dung “Chính sách bo mt” này ch áp dng ti www.Thaoduocquy.vn, không bao gm hoc liên quan đến các bên th ba đt qung cáo hay có links ti www.Thaoduocquy.vn. Chúng tôi khuyến khích bn đc k chính sách An toàn và Bo mt ca các trang web ca bên th ba trước khi cung cp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Chúng tôi không chu trách nhim dưới bt kỳ hình thc nào v ni dung và tính pháp lý ca trang web thuc bên th ba.

- Vì vy, bn đã đng ý rng, khi bn s dng website ca chúng tôi sau khi chnh sa nghĩa là bn đã tha nhn, đng ý tuân th cũng như tin tưởng vào s chnh sa này. Do đó, chúng tôi đ ngh bn nên xem trước ni dung trang này trước khi truy cp các ni dung khác trên website cũng như bn nên đc và t ham kho k ni dung “Chính sách bo mt” ca tng website mà bn đang truy cp.

9. Thông tin liên h:

- Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên h và phn hi thông tin t bn v “Chính sách bo mt” này. Nếu bn có nhng thc mc liên quan xin vui lòng liên h theo đa ch Email: chamsoc@thaoduocquy.vn

Công ty C phn trà tho dược Trường Xuân
Website: www.thaoduocquy.vn